حوزه تولیدی

رسالت اصلی این وزارت‌خانه تأمین امنیت غذایی مردم کشور ذیل مدیریت‌های زمین،آب و خاک؛ تولید و کشت؛ منابع و نهاده‌ها و بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید است. بیشتر بخوانید

وضعیت: نیمی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت جهاد کشاورزی