حوزه اجتماعی و عمومی

این وزارت‌خانه موظف است موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی را فراهم آورد. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی