لازم به ذکر است ارزیابی هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌ها جداگانه و مستقل صورت گرفته است.