سوالات متداول

هدف از ایجاد این سامانه چیست؟

هدف کلی سامانه پایش و ارزیابی دولت الکترونیک پایش وضعیت ارائه خدمت در دستگاه‌ها و مطالبه استقرار کامل دولت الکترونیک از طریق بسیج عمومی و همکاری سازمان‌های دولتی، تشکل‌های مدنی، انجمن‌های صنفی و عموم شهروندان تاسیس شده است.

آیا نمره دهی هردستگاه در قسمت‌های مختلف مثل مراحل چهارگانه توسط شما انجام شده است؟

در نمایش اطلاعات از داده‌های موجود در دو گزارش خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک و گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است و در زیر هر شکل نام منبع آن ذکر شده است.

تا چه اندازه این اطلاعات بروز هستند؟

تا حد امکان از آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه ارزیابی خدمات الکترونیکی استفاده شده است.

چرا اطلاعات تمامی دستگاه‌ها وجود ندارند؟

اطلاعات آن دسته از دستگاه‌ها که در گزارش‌ «خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک»، «نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» و «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور» مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، در این سامانه قابل دسترسی است. اطلاعات دیگر دستگاه‌ها که به هر دلیلی در گزارش‌های مذکور مشارکت نداشته‌اند، در این سامانه قابل مشاهده نیست.

چرا برای بعضی دستگاه‌ها آیتم‌های قابل نمایش بیشتر است؟

از آنجا که دستگاه‌های بررسی شده در گزارش‌های مختلف یکسان نیست، به همین دلیل موارد قابل نمایش برای دستگاه‌ها متفاوت است. از طرفی برخی خدمات مانند ارائه استعلام و یا صدور مجوز تنها توسط برخی از دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.

این سامانه چه قابلیت‌هایی دارد؟

امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت الکترونیکی بودن خدمات ارائه شده دستگاه‌ها، امکان مقایسه دستگاه‌های مختلف و بررسی وضعیت الکترونیکی بودن خدمات از منظری کلی‌تر در چهار حوزه اجتماعی و عمومی، تولیدی، علمی و فرهنگی، و فنی و زیربنائی از جمله امکانات این سامانه است.

از چه منابعی در سامانه استفاده شده است؟ امکان دسترسی به آنها به چه صورت است؟

از سه گزارش «خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک»، «نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» و «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور» استفاده شده است. دانلود منابع در قسمت گزارش‌ها امکان‌پذیر است.

چرا در شبکه مربوط به ارتباط دستگاه‌ها در صفحه اول، تمامی دستگاه‌ها وجود ندارند؟

برای نمایش شبکه ارتباط بین دستگاه‌ها از اطلاعات موجود در گزارش «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور» استفاده شده است که شامل 46 دستگاه سرویس‌دهنده می‌باشد.

این اطلاعات مربوط به چه زمانی است؟

اطلاعات موجود از گزارش‌های «خدمات دستگاه‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک»، «نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی» و «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور» که به ترتیب در سال‌های 95، 97و 95 تهیه شده‌اند، مورد استفاده قرار گرفته است.

نحوه رتبه‌بندی دستگاه‌ها به چه صورت است؟

کلیه دستگاه‌های اجرایی که در این سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند از لحاظ میزان الکترونیکی بودن خدماتشان در یکی از پنج گروه: (1) عمدتا الکترونیکی ، (۲) بخش زیادی الکترونیکی (۳) نیمی الکترونیکی، (۴) تا حدی غیر الکترونیکی ، (۵) عمدتا غیر الکترونیکی، رتبه‌بندی شده‌اند. این رتبه‌بندی بر اساس امتیاز نهایی دستگاه‌ها در گزارش‌های سازمان فن‌آوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی انجام شده و جزییات چگونگی محاسبه این رتبه‌ها در صفحه مربوط به رتبه‌بندی موجود است.